LOGO

Juli 2019

 

Til Sorø Kommune

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift

Høringssvar fra Den Holbergske Stiftelse Tersløsegaard

til Lokalplan SK 63 – Omfartsvej ved Tersløse.

Det foreliggende projekt ”Omfartsvej ved Tersløse” kan og bør ikke udføres. Projektet strider mod den overordnede kommuneplans udpegning af området som kulturmiljø. Vejen tænkes ført tværs igennem kulturmiljøet og vil således forringe oplevelsen og forståelsen af dette beskyttede miljø.

I lokalplanforslaget redegøres der loyalt for, at den projekterede vej skal gennemskære kulturmiljøet og dermed potentielt kommer i konflikt med bestemmelsen om, at der inden for kulturmiljøer ikke må placeres anlæg, ”medmindre det kan ske uden at forringe oplevelsen og forståelsen af kulturmiljøet.” Bestemmelsen tilsidesættes imidlertid med følgende sætning:

Det vurderes, at både den visuelle og den støjmæssige påvirkning af Tersløsegård vil være meget begrænset.”

Den vurdering anfægter vi. Det er evident, at vejen i det meste af sin længde vil være iøjnespringende synlig, både fra Tersløsegaards østvendte Holberghave og den nordvendte herregårdshave. Det er netop de haver, der søges af de fleste af Holberg Museets godt 2000 årlige besøgende. Deres visuelle oplevelse vil blive mærkbart påvirket.

Vurderingen oplyses i øvrigt at være baseret på, at ”bebyggelse og levende hegn” betyder, at det kun vil være udsnit af omfartsvejen, der vil være synlige fra haveanlægget. Det er notorisk forkert. Der findes hverken bebyggelse eller levende hegn mellem den projekterede vejføring og Tersløsegaards have. Holberghaven (hvor publikumsarrangementerne foregår) er alene adskilt fra den påtænkte vej af en åben mark (p.t. med raps). Intet andet.

Støjbelastningen må på den baggrund befrygtes at blive kritisk. Miljøstyrelsen anbefaler en støjgrænse på 45-50 dB i stilleområder i det åbne land, men afviser på forespørgsel at vurdere støjeffekten af det konkrete vejprojekt (men henviser til konsulentfirmaer). Heller ikke Vejdirektoratet vil vurdere det foreliggende vejprojekt, men anbefaler at lade foretage ”en egentlig støjberegning” (som Direktoratet ikke selv tilbyder). En ingeniør i Vejdirektoratet erklærer dog ”på løst grundlag”, at vejstøjen efter hans umiddelbare vurdering næppe vil overstige 45 dB.

Sådant løst grundlag er efter vores opfattelse utilstrækkeligt til at forhindre, at vejen, hvis den først bliver anlagt, uopretteligt vil spolere oplevelsen af det bestående kulturmiljø. På den baggrund fastholder vi, at anlæg af vejen er i konflikt med områdets status som kulturmiljø og følgelig må opgives.

Med venlig hilsen

Allan Rosengren

Formand for bestyrelsen for Den Holbergske Stiftelse Tersløsegaard

på vegne af bestyrelsen

PS: Jeg skal gøre opmærksom på, at af bestyrelsens 10 medlemmer er bestyrelsesmedlem Mogens Schwensen uenig i ovenstående indsigelse og støtter omfartsvejen i dens nuværende projekterede skikkelse, og at bestyrelsesmedlem Susanne Søhuus forholder sig neutral.

Til toppen